بیمه ثالث برعهده چه کسی است؟

بیمه ثالث برعهده چه کسی است؟

از لحاظ قانون این بیمه با مالک و یا متصرف است.

ماده دوم قانون بیمه شخص ثالث، تعیین می‌کند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که وسیله نقلیه دارد ملزم است وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت جانی و مالی که به شخص ثالث در اثر حوادثی که با وسیله نقلیه وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون، بیمه کند. تبصره این ماده هم اعلام می‌کند که قانون به مالک و متصرف وسیله نقلیه نیز اعمال می‌شود و در صورتی که هر کدام از این اشخاص بیمه نامه موضوع این ماده را تهیه کنند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

 

بیمه ثالث برعهده چه کسی است؟

آیا بیمه شخص ثالث می تواند به اسم شخصی غیر از مالک باشد؟

بله، بیمه شخص ثالث می تواند به اسم شخصی غیر از مالک خودرو باشد. به عنوان مثال، در صورتی که شخصی خودرویی را به اجاره بدهد، می تواند بیمه شخص ثالث را به نام خودش تهیه کند تا در صورت وقوع حادثه، هزینه های مربوط به آسیب های وارده به سایر افراد را تحمل کند. در این حالت، مالک خودرو می تواند از خسارات مالی و قانونی جلوگیری کند و به عنوان مالک خودرو مسئولیت های مربوط به حادثه را در پیش نگیرد.

 

بیمه ثالث برای فردی که خودرو را خریداری می کند

در صورتی که بیمه شخص ثالث برای خودرو معتبر باشد، فرد جدیدی که خودرو را خریداری کرده است می‌تواند تا سررسید بیمه از مزایای بیمه استفاده کند. اما پس از سررسید تمدید بیمه، فرد باید بیمه‌ای به نام خود خریداری کند و امکان تمدید بیمه مالک قبلی خودرو وجود ندارد. در واقع، این ماده تعیین می‌کند که بیمه شخص ثالث برای خودرو به صورت مستقل از مالک خودرو وجود دارد و در صورت تغییر مالکیت خودرو، بیمه نامه باید به نام مالک جدید تمدید شود.

نتیجه کلی

به طور کلی، در بیمه شخص ثالث، بیمه نامه به نام خودرو صادر می شود و نه به نام مالک. بنابراین، هر شخصی که اجازه استفاده از خودرو را دارد، می تواند بیمه شخص ثالث را به نام خودش تهیه کند تا در صورت وقوع حادثه، خسارات ناشی از آسیب های وارده به اشخاص ثالث را تحمل کند. این امر به معنای این است که در صورتی که خودرو را به اشخاصی مانند همسر، فرزندان یا دوستان اجاره دهید، آنها می توانند بیمه شخص ثالث را به نام خودشان خریداری کنند و در صورت وقوع حادثه، خسارات جانی و مالی را تحمل کنند.

 موارد مرتبط با این موضع:

 

درباره ی xweruopqx